PRIVAATSUSPOLIITIKA

SA RAKVERE TEATRIMAJA
ISIKUANDMETE KAITSE KORD
1 Isikuandmete töötlemine
1.1 SA Rakvere Teatrimaja on isikuandmete vastutav töötleja, SA Rakvere Teatrimaja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile. 
1.2 Isikuandmete töötlemine on igasugune isikuandmetega tehtav toiming, sh isikuandmete
kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine,
juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine,
edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu
eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest
vahenditest.
1.3 Andmete töötlemine asutuses isikute enda algatusel toimub järgmistel põhjustel:
1.3.1 esitatud avalduste täitmisel;
1.3.2 kliendilehega liitumisel või Kaduviku kaardi taotlemisel;
1.3.3 piletite broneerimisel ja tellimuste esitamisel
1.3.4 esitatud teabenõuete, selgitus- ja märgukirjade menetlemisel;
1.3.5 vabade ametikohtade täitmiseks korraldatavatel konkurssidel osalemisel;
1.3.6 muudel juhtudel.
1.4 Asutuse algatusel võib isikuandmete töötlemine toimuda:
1.4.1 seadustest tulenevate toimingute ja järelevalvetoimingute teostamisel;
1.4.2 hangete läbiviimisel;
1.4.3 lepingute sõlmimisel;
1.4.4 statistiliste aruannete esitamisel;
1.4.5 kliendilehe või Kaduviku kaardi liikmeskonnale personaalsete pakkumiste tegemisel.
1.5 Igaühel on õigus tutvuda tema kohta kogutud isikuandmetega ning teada saada, millises
ulatuses ja eesmärgil on teda puudutavaid isikuandmeid töödeldud. Isikul on õigus nõuda
ebatäpsete andmete korral paranduste tegemist.
1.6 Kliendilehe või Kaduviku kaardi liikmel on igal ajal õigus esitada vastav avaldus
liikmeskonnast lahkumiseks.
1.7 Kui isiku hinnangul on asutus kogunud või kasutanud tema andmeid ebaseaduslikult või ei
väljasta isikule tema kohta andmeid, siis on õigus pöörduda vastavasisulise
kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.
2 Isikuandmete avalikustamine
2.1 Tulenevalt seadusest on asutusel kohustus teatud osa dokumentidest ja teabest internetis
avaldada või muul viisil igaühele kättesaadavaks teha.
1
KINNITATUD SA Rakvere Teatrimaja juhataja

 1. mai 2018 käskkirjaga nr 1.1-5/15
  2.2 Isikuandmed avalikustatakse ainult juhul, kui avalikustamise kohustus tuleneb seadusest.
  2.3 Eraisikute ametlik kirjavahetus registreeritakse dokumendiregistris Postipoiss, mis ei ole
  avalik register.
  3 Eraisikutega seonduva kirjavahetuse asutuses säilitamise aeg
  3.1 Üldine kirjavahetuse asutuses säilitamise aeg on 7 aasta. Juhul, kui kirjavahetus on mingi
  toimiku osa, säilitatakse kirjavahetust tulenevalt vastava toimiku säilitustähtajast.
  3.2 Säilitusväärtust mitteomav kirjavahetus hävitatakse või kustutatakse koos selles sisalduvate
  isikuandmetega.
  4 Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele
  4.1 Eraisikutele edastatud või eraisikutelt saadud dokumendid on valdavalt
  juurdepääsupiiranguga, kuna õigusaktidega sätestatud nõuetest lähtuvalt sisaldab isiku kiri
  selle saatja või saaja elukohaandmeid, telefoninumbrit, e-postiaadressi. Loetletud andmeid
  loetakse isiku eraelu puudutavaks teabeks ning see ei kuulu kolmandatele isikutele
  avalikustamisele, v. a kui isiku nime või kontaktandmeid on kasutatud juriidilise isiku või
  asutuse esindajana.
  4.2 Juurdepääsupiirangust hoolimata väljastab asutus dokumendi asutusele või isikule, kellel on
  otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt kohtueelne menetleja, kohus, järelevalveasutus
  jmt).
  4.3 Haldusmenetluses võimaldatakse menetlusosalistel toimiku ja dokumentidega tutvuda
  ametiasutuses ametiisiku juuresolekul. Ametiisik peab tagama, et dokumentidega tutvumisel
  ei avaldata teiste menetlusosaliste eraelu puudutavaid andmeid.
  4.4 Väärteoteate esitaja andmed avaldab ametiasutus teistele menetlusosalistele ulatuses, mis on
  menetlusseadustikes ette nähtud ning asja lahendamiseks vajalik.
  5 Õigus tutvuda enda andmetega
  5.1 Igaühel on õigus küsida asutuses enda kohta käivaid isikuandmeid ja teavet ning õigus
  tutvuda kõikide enda kohta kogutud andmetega. Antud õigust võib piirata vaid seaduse
  alusel.
  5.1.1 Igal isikul on õigus saada teada, milliseid isikuandmeid tema kohta ametiasutuses
  kogutakse ja on kogutud;
  5.1.2 millisel eesmärgil ning millisele seadusele või muule õigusaktile tuginedes tema andmeid
  töödeldakse;
  5.1.3 millistele isikutele või asutustele on tema isikuandmeid edastatud.
  5.2 Asutus väljastab nõutavad isikuandmed või põhjendab andmete väljastamisest või teabe
  andmisest keeldumist taotluse saamise päevale järgneva viie tööpäeva jooksul.
  5.3 Riiklikest registritest saab enda kohta käivaid andmeid kontrollida ka riigiportaalist eesti.ee.